kartothek.io.testing.index module

kartothek.io.testing.index.assert_index_dct_equal(dict1, dict2)[source]
kartothek.io.testing.index.test_add_column_to_existing_index(store_factory, metadata_version, bound_build_dataset_indices)[source]
kartothek.io.testing.index.test_build_indices(store_factory, metadata_version, bound_build_dataset_indices)[source]
kartothek.io.testing.index.test_create_index_from_inexistent_column_fails(store_factory, metadata_version, bound_build_dataset_indices)[source]
kartothek.io.testing.index.test_empty_partitions(store_factory, metadata_version, bound_build_dataset_indices)[source]
kartothek.io.testing.index.test_indices_uints(store_factory, metadata_version, bound_build_dataset_indices)[source]